Rabu, 4 Januari 2012

Kurikulum Berasaskan Standard KSSR

    Kurikulum Berasaskan Standard KSSR digubal berasaskan Standard kandungan dan  
    standard pembelajaran.

Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.              KBSR VS KSSR
KBSR (1983-2010)
KSSR (bermula 2011)
 REKA BENTUK KURIKULUM
  Linear berasaskan 3 Bidang:
·         Komunikasi 
·        Manusia dan Alam Kelilingnya
·        Perkembangan Diri Individu

REKA BENTUK KURIKULUM
Modular berasaskan 6 Tunjang:
·        Komunikasi
·        Kerohanian,Sikap & Nilai
·        Kemanusiaan
·        Perkembangan Fizikal & Estetika
·        Sains dan Teknologi
·        Keterampilan Diri

BAHAN KURIKULUM
·        Sukatan Pelajaran
BAHAN KURIKULUM
·        Dokumen Standard Kurikulum
ORGANISASI KURIKULUM
Tahap 1 (Tahun 1, 2 & 3) dan
·        Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan
Tahap II (Tahun 4, 5 & 6)
·        Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan
ORGANISASI KURIKULUM
 Tahap 1 (Tahun 1, 2 & 3)
·        Modul Teras Asas, Modul Teras Tema & Modul Elektif.
Tahap II (Tahun 4, 5 & 6)
·        Mata pelajaran Teras & Elektif
FOKUS
3M (Membaca, Menulis dan Mengira)
FOKUS
4M (Membaca, Menulis Mengira dan Menaakul).
Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif
Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) secara eksplisit.


STANDARD PRESTASI
(Performance Standard)

6
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali
5
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji
4
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab
3

Tahu, Faham dan Boleh Buat
Asas
2
Tahu dan Faham
1
TahuTiada ulasan:

Catat Ulasan